آخرین خبرهاگزارش تصویری

گزارش تصویری روند اجرای ساخت و تجهیز سوله های تصفیه خانه شیرابه سراوان

تصفیه خانه شیرابه سراوان

در راستای احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان، عملیات ساخت و تجهیز سوله های تصفیه خانه در حال اجراست.

به گزارش تدبیرشرق، در راستای احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان، عملیات ساخت و تجهیز سوله های تصفیه خانه در حال اجراست.

مطالب پیشنهادی