آخرین خبرهااسلایدرخبر داغملییادداشت

اتهامي بود که آقاي پناهيان به مخالفان سياسي‌اش نبندد؟

مخالفان سیاسیتدبیر شرق-احمد زیدآبادی :شیخ علیرضا پناهیان نسبت به اتهام “سوءاستفادۀ مالی” از موقعیت خود، با خاطری آزرده واکنش نشان داده است.

از نگاه من، نسبت دادن هر عمل مجرمانه‌ای بخصوص جرای