آخرین خبرهااستان هااسلایدرخبر داغ

با حضور مدیر کل سیاسی؛ سرپرست فرمانداری آستارا معارفه شد | اقدامات و خدمات دولت بیان شود

سرپرست فرمانداری آستارا

هاشم پور ضمن قدردانی از زحمات حسن رستم زاد فرماندار سابق از رضا جمشیدی سه ساری مدیر کل حراست استانداری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مرزی بندر آستارا معارفه کرد.

با حضور مجید هاشم پور مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، سرپرست فرمانداری آستارا معارفه شد.