آخرین خبرهااسلایدریادداشت

تسلیت بمثابه نمک بر زخم! / بی مبالاتی مسوولین با ادبیاتی نخ نما و منزجر کننده…

تسلیت

اختصاصی تدبیر شرق -احمد میراحسان : چگونه رخ می دهد که ما از ابراز همدردی هایی احساس انزجار می کنیم؟
چرا وچه تسلیت هایی در مصیبت های دلخراش. نمک بر زخم است؟

آدمی به تسلی دوست در مصائب ، نیازمند است ،زیرا به او آرامش می دهد .بدیهی است در