آخرین خبرهااستان هااسلایدر

جمع بندی انتخابات۹۸

انتخابات۹۸

اختصاصی تدبیر شرق -احمد میر احسان : سنت جمعبندی ،سنت خوبی است .اگر ما می توانستیم تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی ،عملکرد ارکان ونهادهای حکومتی وقوا و کار های گوناگون، ساختار های اقتصادی و سیاسی وقضایی وآموزشی وفرهنگی،کار وزارت خانه ها ،اجرای تعهدات قانون اساسی،حقوق مردم ،مردم سالاری،سلامت انتخابات، علل بروز فساد ساختی ،رشد قشرممتاز ورانت خوار ،فساد مدیریت شهری وشهرخواری،تحولات جمعیتی ومطالعات انسان شناسی مردم شهر .روستا …را پژوهشگرانه پیش برده وبه جمعبندی راه حل علمی کاستی ها برسیم آن گاه شجاعانه میتوانستیم ،.واقعگرا باشیم، مسئولیت اشتباهات خود را بپذیریم ودر مسیر توسعه وتقابل با انواع توطئه های مانع استقلال وآزادی وپیشرفت ایران گام های اصلاحی واقعی وعملی برداریم .این قاعده در باره هر گام مشخص اصلاحی مانند انتخابات هم صادق است.

از نظر من، قبل از هر چیز،جدا کردن راه نقدمان، از راه براندازی وتخاصم ضد استقلال نظام وحشی سلطه جهانی وقدرتهای درنده نفتخوار ونوکری آنها وتاکتیکهای خصمانه شان ،نظیر تحریم،امری ضروری است. ما برای رشد واصلاح امور نظام وسربلندی مردم وکشور خود نقد میکنیم.
گام بعدشناخت آسیب ها وعمل نادرست وعدم پایبندی به اجرای قانون ومراعات درستکاری و تقوی است که سبب نابودی اعتماد ملی واتفاقابهره برداری همان دشمن جهانی وطاغوت عصر میشود. مردم سالاری حقیقی نیازمندوفاداری به مردم عدم کاربرد شگردهای فریب و نهان روشی وانواع نمایش هاو بازی ها وتدلیس هاست.صدق وسلامت وتعهد به اجرای قانون وعدم سوءاستفاده از اعتماد مردم وعدم امتیاز های ویژه به افراد وجناح هایی رانت خوار ،شرط حتمی مشروعیت باور مردم است.ورنه نظام موجود کم کم ایزوله وزمینه ساز هر اتفاق بران ازانه خواهد شد و مطمئنا،خداوند به نظام قدرتی که دگار فساد شده وحق الناس را زیر پا.میگذارد یاری نخواهد کرد.
خرید آرای افراد جاهل ونیازمند وفاقد کرامت ،از جمله علل رویگردانی ملت از مشارکت در انتخابات است .همان طور که فساد عقیدتی وپذیرش یوغ اربابان ستمگر وبرانداز بر گردن میتواند سبب تحریم وعدم شرکت باشد ویا فساد در اداره کشور ومشاهده عده کوچکی از امتیاز های حکومتی!
مردم را نباید ابله فرض کرد.بدترین جنبه سریال های تلویزیونی ما،ابله فرض کردن مخاطبان وارائه راه حل های مبتذل واحمقانه است .متأسفانه در سطح سیاسی هم دولتمردان ومسئولان گاه همین طور بلاهت بار ملت را خنگ تصور میکنند واز بیان حقیقت
سرباز میزنند .مثلا درصد مشارکت فلان کلانشهر کمتر از سی در صد است ولی طوری گزارش می دهند که گویی بالای پنجاه درصدوهفتاد درصد در انتخبات شرکت کرده اند. در حالیکه باید با دقت علل را شناسایی وشجاعانه آن را بیان کرد.فرضا راندن بخش مهمی از نامزدها به سبب اختلاف نظر باجریان رقیب،بدیهتا سبب اسیب به مشارکت وکمک به همان سیاست تحریم شیطان بزرگ می شود.عوامل پیچیده تغییر جایگاه ایدئولوژیک قشرها هم عامل مؤثری است که باید شناسایی شو د.
از این موضوعات گذشته مسائل جزیی هو عمل میکند مثلا: صمیمانه بگویم نکته ای در کار زار انتخاباتی حاضر که انتقاد گوناگونی به آن دارم سبب ناراحتی شدید و ناخشنودیم شده که دلم میخواهدبا شما در میان بگذارم.زیرا تجربه های زندگی وواقعیات است که فرهنگ اجتماعی را می سازد وملتی را رشد میدهد .کار آزموده می کند.
اطرافیان آقای کاندیدا، عملی شنیع،حرام و ضد اخلاقی،علیه رقیبش در فضای مجازی راه انداخته اند، که به دور از هر تقوی وعقل وحکم اخلاق ودین ووصایای امام ره وپافشاری رهبر انقلاب وحقوق قانونی بوده است. این شیوه ها از نفسانیت زشت وحریص واز شیوه انتخابات فاسد آمریکا میان ما شایع شده است. ممکن است گفته شود این ربطی به خود نیکفر ندارد.پاسخ آن است
اول:ایشان باید توان هدایت وکنترل اطرافیانش را که در خدمت او هستند داشته باشد.
دوم: چرا بیانیه ندادند واین کار حرام را نفی ومحکوم نکردند؟
سوم: همه با بازی های ریا کارانه آشناییم واحمق نیستیم وحکایت خودش رابیار اسمش را نیار وپنهان کردن عمل نا صواب وفاسد زیر نقاب دیگران ودستکش دروغین سفید بر دست زدن وتدلیس وداستان دو رویی آدم های حریص به قدرت،… واین ترفند ها را می شناسیم .آیا روز حساب وکتاب دروغ وافسانه است؟ ایا خدا نیست وآگاه نیست ومیتوان اورا بازی داد؟
خواهم گفت موضوع چیست .
اول لازم است اصولی را یادآوری کنم:
حقیقت آن است که من،شهروندی معمولی ،یکی از شما هستم،نه کار حکومتی ودولتی دارم،نه از دارو دسته های جریان های سیاسی واطرافیان هیچ یک از نمایندگان هستم ،نه بغض شخصی با اقای نامزد دارم،و راستش تالحظه پایانی به نتیجه نرسیده ام که نام کسی را بنویسم،یا رأی سفید به صندوق بیندازم ، چون اعتقاد راسخ دارم در انتخابات باید شرکت کرد ،وعار دارم علیرغم آشکار بودن خواست ومنافع پست ترین و وحشی ترین قدرت غارتگر وآدمکش وزور گیر در عدم شرکت در انتخابات برای اجرای برئامه شان در ایران ،از او ومنافعش برده وار پیروی کنم ودر من تبلیغات مشتی نوکر مواجب بگیر وشبکه های رسانه ای ،مثل صدای آمریکا ومن وتو و ایران انار نججشنال ،این ابزار عربستان گاو شیرده اسرائیل وبی،بی سی مکار چپاولگر، وفضای فریبکار مجازی که به دست دشمن اداره میشود، تأثیر کند .یعنی دشمنی احساس وفکر وذهن وسرنوشت وطنم را به عهده گیرد که همه چیز مردم وملت ها را بر باد میدهد وحدی در فساد در زمین نمی‌شناسد و نماد تردید ناپذیر شهوات وکثافات وستم وتجاوز جهانی است وبدبختی تام ا وتمام ونوکری مردم ما را میخواهد .اینها دلیل کافی برای شرکت در انتخابات است .اما چرا مرددم به کی رأی دهم ،از آن روی است که به فتوای مرجعیت دینی ام ،مشکوک مردود است وباید به یقین رسید.در،صلاحیت و تقوی وایمان وتوان درک وپاسخ به وظایف نماینده.
نماینده من کسی نیست که فرمانش به دست این وان باشد یا مردم را گول بزند وبرای کسب رأی وظایف نماینده شورای شهر را بر دوش گیرد وجاده بسازد.نماینده باید جهان شناس وایران شناس وانقلاب شناس ودشمن شناس باشد وبداند در این مقطع از تاریخ ایران ،چه قوانین ونظارت عملی در اجرای آن ،لازم است تا اهداف انقلاب برای رشد وعدالت وجامعه سالم ونا بودی فساد ساختاری وقشر خائن ممتاز رانتخوارواقتصاد بیمار نفتی واسیر قدرت های فاسد،پیاده شود .تشخیص درد و قانون و کنترل عملی علیه فساد واستواری در بریدن دست خائنان ودشمنان سلطه جوی ایران وخرد وشجاعت ودرستکاری مدرس وار نماینده برایم مهم است ومعتقدم مشکوک مردود است مشکوک ها این بلا را بر سر کشور آوردند.وان شاءالله تا لحظه رأی گیری خدا مدد کند وکسی که مایه رضایت حق است برایم روشن شود چنان که همین حالا طی رفتار زشت اطرافیان اقای.کاندیدا در فضای مجازی بیش از پیش یقین کردم ایشان ناتوانند وشایستگی کنترل از حدود وحلال وحرام ود ست ونادرست را ندارند وهر کس می تواند با هر هدفی مهار ایشان را در دست گیرد وایشان حتی آنقدر متعهد نیستند که باحس مسئولیت برابر خدا دامن خود را ازتهمت وغیبت مبری کنئد وبر عکس علنا مشاهده کرده ام رقیب شان آقای زارع موضع اخلاقی متقی برابرش برگزید .این البته یک نشانه برای من است وبدون آنکه بازی ونمای وفریبی در میان باشد عین حس وفضای ذهنی ام را باز گفته ام .
اما ماجرایی که گویای بی تقوایی ومشکوک بودن و به چشم من وناتوانی اخلاقی وعملی وبی تقوایی ایشان اینگونه است،این عین ماجراست:

در فضای مجازی عمله واکره تبلیغاتچی آبساط ناجوانمردانه تهمت گشوده اندو هیاهو راه انداخته اند که چرا آقای فلان که صلاحیت نداردبرای آقای بهما ن فعالیت میکند وحتما می خواهد رأی بخرد و او که آدم بی صلاحیتی است ،به معنی ان است که ایشان هم بی صلاحیت است .!!!!!همه این شانتاژ هم شرعا هم عقلا وهم قانونا ،فعلی خلاف ومصداق تهمت وافترا وغیبت ودروغ وقصاص قبل از جنایت وتخریب افکار عمومی ووارد آوردن ضرر وزیان به غیر ومبارزه انتخاباتی ناجوانمردانه بامدل امریکایی وبد نام کردن روش اسلامی انتخابات وترویج فرهنگ نفسانی وقدرت پرستانه است .یعنی درست چیزی که نفرت خدا و معصومین وپیشوایان پاک ما علیهم السلام وانزجار امام خمینی ره ورهبر عزیز را بر می انگیزد ودشمن اهداف اخلاقی انقلاب اسلامی وقوانین حمهوری اسلامی است وهمین بی تقوایی ها این بلایا ومفاسد را امروز بر سر نظام اداره مملکت آورده است.میگویم خرابکاری وحرام کاری این نوع مبارزه غیر شرعی وغیر اخلاقی کجاست
اولا آقای فلان صلاحیت شان برای نمایندگی رد شده ،نه برای هر کاری.وکسی بنا به تصریح قانون وشرع واخلاق حق تهمت به ایشان را ندارد ،مگر در دادگاه صالح همان موضوع خاص اثبات شود واثبات هر اتهامی منوط به حکم محرومیت در همان حدود قانونی است وکسی حق محرومیت زیاده از حدود قانون را ندارد وهرکس از محرومیتی فراتر از قانون در حق کسی سوءاستفاده کند ،خود بی تقوا و حتی مجرم واز نظر اسلام گناه کار است وجواب خدای عادل را باید بدهد وعقوبت سخت در انتظارش است.
ثانیا وقتی هنوز انتخابات ورأی دهی وخرید وفروشی اتفاق نیفتاده چطور این تهمت بی شرمانه در فضای مجازی شایع وموجب تشویش اذهان میشود؟آیا آن دنیا آقای نامزد پاسخی در باره انتخابات دور قبل خود دارد؟
ثالثا آقای فلان که خدماتی به انقلاب اسلامی طی نزدیک نیم قرن در پرونده دارد و توانایی های فراوان حال به سبب مثلا اختلاف دیدگاه یا هرچیز دیگر، شورای نگهبان صلاح دیده در انتخابات شرکت نکند ،
آیا این امر به معنی محروم بودن شرعی وقانونی شان برای حمایت از نامزدی صالح است؟
چهارم:اصلا عقلا وشرعا وقانونا آقای زارع ایاحق دارد مانع فعالیت قانونی وحق انتخاب کسی شود که بدون جرم وفساد ومعامله وقول قراری وظیفه خود دیده از او دفاع کند؟
پنجم: دین واخلاق اجازه می دهد برای کسب مقام وقدرت آزمندانه،آبروی مسلمانی را بی سند ومدرک ،در فعالیتی مشروع بریزید که خدمات زیادی به مردم کرده است .همه این ها نشان می دهد عدم جلوگیری از این بی تقوایی وعدم محکومیت ایشان صلاحیت شان را مشکوک می کند و برای من طبق نظر آقای بهجت عبد خالص خدا ونظر امام ره ،مشکوک،مردود است. در انتخاب نماینده خویستندار باید دقیق بود، ضروری است که باور کنیم عمل جزیی افراد نشان دهنده حقیقت درونی آنهاست و یقینامشکوک، مردود است
پس در انتخابات جدا ،از ضرورت پایبندی نظام به تعهداتش ،که در باور به مردم سالاری وپاید اری آن ومشروعیت نظام نقش دارد وحتماحکومت باید در سلامت انتخابات از کار شورای نگهبان تا ممانعت از خرید آرا به وظایف خود عمل کند ،خود مردم وفرهنگ وپاسداری شان از حقوق خود وارزش نهادن به آن-،در توسعه مردم سالاری وتداوم آن در رشد جامعه نقش دارد وعوض دنباله روی از خواست دشمنان و.همدستان آنها ،باید عاقلان راه اصلاح را پیگیرانه ادامه داد.

آن نماینده که رأی نخرید.

پایان انتخابات در ایران متأسفانه عموما پایان اندیشیدن،گفتگو کردن نقد واعتراض وتفکر وبررسی عوامل مختل کنتده انتخابات سالم است وموضوع فراموش می شود تا دور بعد!
اگر این شیوه نادرست است ،پس باید در تغییر آن کوشید.دررسانه ها ،نشست های تخصصی،در خود مجلس،ودر دانشگاه و به ویژه در حوزه های علمی باید درباره وجوه نامشروع وغیر قانونی،وحرام هر نقطه از روند انتخابات پژوهش وگفتگو کرد وقوانین لازم برای اجرای درست انتخابات را وضمانت اجرایش را تصویب و کنترل لازم را محقق ساخت.
شفاف کردن قواعد عمل شورای نگهبان ورهایی اش از شائبه اقدامات فرا وظایف قانونی وحتی سلیقه ای،تغییر فهم وتوقع وفرهنگ مردم در باره وظایف نمایتده مجلس ،ودادن اطلاعات و آگاهی ضروری به همگان در باره نوع مطالبات قانونی از منتخب خود،وموظف کردن نامزد ها به ارائه برنامه مشخص در خصوص رفع معضلات قانونی،برای راه انداختن چرخ اقدامات واجب پیرامون تکلیف مقطعی مجلس در ریل گذاری برای حل مسئله حیاتی این مرحله، وارائه برنامه روشن،برای رفع مشکل اصلی.فرض کنید ،سیاست کلان میگوید در دوره حاضر مهمترین گره گاه معضلات،وجود قشر ممتاز مدیران دچار فساد ،یا بحران تولید وچپاول دلارهای نفتی به وسیله دلالان واردکننده کالا،یا رشد تولید ملی و…است.نماینده باید دانایی .احاطه علمی برای تشخیص و شناخت قوانین لازم برای تصویب،وچگونگی اجرای آن را داشته باشد .خودبر برنامه شفاف متکی وبرنامه اش به درد حل مشکل کانونی بخورد. زمینه سازی برای چنین نمایی از انتخابات ،وتحقق اجزای آن کاری است که در تمام طول سال باید پیگیری شود. والبته،فردی که شایستگی پاسخ به این وظایف را داشته وفردی متقی ،انقلابی،ودارای دانش وثخصص ضروری واطلاعات وآگاهی کافی باشد کمیاب است .پس بزرگان وافرادمعتبر در هر شهر چنین فرد مؤثری را باید بیابند واز او تقاضا کنند تانیروی خود را درخدمت نظام به کار گیرد.و نامزد شود..بااصرار اورا به شغل نمایندگی وادارند. در این حال وهوا البته باید به سلامت انتخابات توجه کرد.
به سبب اهمیت انتخابات سالم ،من نفی حرامکاری خرید رأی وممانعت عملی از ارتکاب این عمل شنیع را از واجبات می دانم .برای این من نامزدی که در برابر التهاب خرید رأی مقاومت وخویشتنداری کرد،آزمون بزرگی را با سر بلندی پشت سر گذاشت .این حریص نبودن برای مقام بس ارجمند است باید این افراد با تمام نیرو حمایت شوند تا ضمن کسب صلاحیت بیشتر در مبارزه آتی وارد مجلس شوند.
در استان گیلان ،دو نمونه پر افتخار وجود دارد.نامزدی که حاضر نشد رأی بخرد ولی استوار بر پیمان خود باقی ماند.وروحانی محترمی که بدون تبلیغات موفق شدارای طبیعی مارا جلب کند وبه مجلس راه یابد.
خرید رأی نشان فقدان ادراکی سالم از مجلس شورا بیان قانون گریزی کسی است که قرار است قانونگزار شوذ!!!!همچنین نشان فقدان ایمان قوی ومراعات حقوق مردم است .
نیز گویای پایبندی به راه و مهر امام ره است.واحترام قلبی به فرامین آقای خامنه ای
دامت برکاته است.این مجاهده ای در راه دین وحفظ آبروی اسلام بشمار میآید .ومایه امیدواری قلوب دردمند ونا راضی از آزمندان به قدرت وحرامکاری وآرزومند اصلاح و نابودی انواع فساد است. این افراد باید رشدکنند وجمهوری اسلامی را درراه تشکیل جامعه ای سالم یاری نمایند.

/جمع بندی انتخابات۹۸

مطالب پیشنهادی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن