آخرین خبرهااسلایدرسیاسیملییادداشت

ظریف،انتخابات،وایرادهای بنی اسرائیلی

ظریف

یادداشت اختصاصی تدبیرشرق – احمد میراحسان:
آقای ظریف،رئیس دیپلماسی ایران،درزیر رگبار ناسپاسی های بنی اسرائیلی دارد وظایفش را پیش میبرد.هرچند سنگ اندازان سر اورا نشانه کرده اند.من با همه نارضایتی ام از شعار ماکیاوللیستی و نولیبرالیستی:با کدخدا بساز ده را بتاز-قطعا اما از کار مجاهدانه او در مذاکرات بر جام،با وجود خلل هایی در نتیجه، دفاع می کنم.قبلا مفصلا دلایلم را منتشر کرده ام.

در فرهنگ قرآنی،قوم بنی اسرائیل،قومی برگزیده،دارای نشانه برتری وهوش،لیک ناسپاس ،شهره در بهانه جویی های نامعقول،ایرادگیریهای ناحق،خواستهای افزون طالبانه وطمع سیری ناپذیر ودست اندازی های آزمندانه معرفی شده اند: مردمی قدرت پرست وطلبکار وناشکر ! صبر وشکر و حق پرستی ومنصف بودن وحلال خواری فضیلتی است که بویی از ان نبرده اند.بدبختی های امروزی صهیونیست ها هم امروز ریشه در همین ناشکری وزیاده خواهی و….دارد.
این رذائل در هر کس باشد ،بد است وبمثابه یک راه،یا شیوه مذموم باید نفی شود .در ما هم گاه این یا آن جنبه این رفتار های ضد اخلاقی دیده می شود .منظورم مطلقا مشی های مخالف ومنتقد و نفی این یا آن موضع این یاآن کس، ولو نقد نظر بالاترین مقام های کشور نیست که حق هر شهروندی ست.منظورم دقیقا ناشکری ،بهانه جویی به سبب زاده خواهی ها ست.

درعرصه نظامی ومبارزه با تروریسم وجنگ با داعش می کرد.مگر هیج جا سیاست ما حمله وجنگ تهاجمی با آمریکا ست که تقاضای رفع تحریم وموکول کردن بازگشت به میز مذاکره به برداشتن تحریم ها گامی به پس باشد؟همه کسانی که علیه این سخن درست دیپلوماتیک هیاهو راه انداخته اند در واقع به ترامپ کمک می کنند وبا اتکا به جهل و هیجان وعوام فریبی وسوءاستفاده از احساسات و تعطیل عقل، سرنوشت ایجابی انقلاب اسلامی ،منافع مردم وجمهوری اسلامی را قربانی منافع جناحی وسکتاریستی و انتخاباتی ی قدرت پرستانه خویش می کنند .مواضع هوشمندانه امام ره ومقام عزیز رهبری در نفی سیطره طاغوت در دفاع ازحق ،درمقاومت شرافتمتدانه،در نفی زبونی وذلت وچشم دوختن به سازش با کد خدا ،در اصرار بر اخراج آمریکا ار منطقه در ادامه نبرد با تفرعن وفرعونیت و رویارویی با تجاوز وسلطه جویی تظام بغایت مرتحع ورو به اضمخلال وجنایت پیشه امریکا وضرورت قوی شدن کاملا متناسب با این تاکتیک برداشتن تحریم ها پیش از هر مذاکره است .د