امروز: پنجشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

آخرین خبرها

روزنامه ابتكار

سهم روحانی از میراث احمدی نژاد یاس آور و سیاه بود

تاریخ انتشار : پنجشنبه ,۱۸ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۶
نخست  ←   یادداشت   ←   سهم روحانی از میراث احمدی نژاد یاس آور و سیاه بود
روزنامه ابتكار در سرمقاله روز 92/7/15 خود رييس جمهوري را وارث مشكلات انباشته غيرقابل تصور دانست كه كليد بخش مهمي از مشكلات كنوني در سياست خارجي پنهان است و روحاني مي داند كه لحظه اي نبايد زمان را از دست بدهد تا احتياطش قاتل فرصت محدودش شود.


آقاي روحاني زمستان در پيش است!

مطابق سنت طبيعت، زمستان در پيش است و مهر در فصل پاييز از نيمه گذشته است هوا ميل به سردي دارد. مردم هم كم كم در پوشش خود تجديد نظر مي‌كنند و در فكر پوشش مناسب فصل سرما هستند. مغازه دارها هم در حال تغيير ويترين و عرضه پوشاك مناسب فصل سرما هستند. بي شك دكتر حسن روحاني بيگانه با واقعيت كشور نبود و همچون بسياري ديگر، وضعيت را در هشت سال گذشته رصد مي‌كرد و براي برون رفت وضع موجود و بن بست شكني، عزم پاستور نمود. ولي شايد ميزان آگاهي اش متناسب با عمق وضعيت آنچنانكه هست،نبود. باور نداشت كه سهمش از ميراث دولت گذشته اينچنين ناچيز و يأس آور و سياه باشد. روحاني آن هنگام كه دولت را تحويل گرفت، نجيبانه از فرا فكني معمول و ادعاي تحويل مخروبه پرهيز نمود. از همان ابتدا مدعي شد كه صد روز زمان لازم دارد تا گزارش توصيفي از آنچه واقعيت دارد به مردم ارائه نمايد.

حال كه موعد گزارش فرا رسيد، نجابتش مانع ارائه گزارش بدون روتوش است. آنچه قابل درك است اين است كه ارثيه اش نه فقط بر سرمايه اش نيفزوده كه حجمي از بدهكاري و بي اعتمادي را برايش بجاي گذاشته است. او نمي‌خواهد با عوامفريبي اين روزها را سپري نمايد و با بازي با اعتقادات مردم فرصت خدمت را باطل نمايد.او ياد گرفته با مسايل كشور و مردم مسئولانه رفتار كند و دولت خود را پاسخگو مي‌خواهد.
روحاني مي‌دانست كه تحريم و سوء مديريت‌ها بر سر منابع كشور چه آورده است ولي شايد نميدانست كه خزانه اينگونه خالي و حجم بدهكاري دولت در اين ميزان و نرخ بيكاري در اين رقم و تورم واقعي در مرز ۴۰ درصد باشد. او بهار را سپري نكرده گرفتار يخبندان شديد شده است.حال مجبور است براي عبور از اين سرماي طاقت فرسا پوشش لازم تدبير نمايد.

در گمان روحاني كليد بخش مهمي از مشكلات كنوني در سياست خارجي پنهان است بر اين اساس تمام تجربه ي ديپلماسي كشور و تجربه شخصي خودش را به كار بست تا شايد گشايشي ايجاد كند. در هر ميدان كه پا گذاشته متوجه شد كه سوز سرما امان گير و طاقت سوز است.

تجربه اش در دوران كوتاه مسئوليت رياست جمهوري برايش درسها داشته و متوجه عمق موانع و سنگلاخ‌ها و سرعت رسيدن فصل سرما شده است. اكنون بايد چاره اي بينديشد. نگاهي دگربار به تيم همكاران و راه طي شده و امكانات پيش بيني شده شرط تدبير درست و عبور از دوران سرد زمستان است. روحاني حتما متوجه سختي راه شده و مسئوليت پاسخگويي خوابش را كم، طاقتش را بيشتر وتدبيرش براي چاره جويي را دو چندان مي‌نمايد.
او مي‌داند كه لحظه اي از زمان را نبايد به آساني از دست دهد و بايد قدر فرصت‌ها را بيش از گذشته دانست واحتياطش نبايد قاتل فرصت محدودش شود.روحاني به درك درست افكار عمومي ايمان دارد و نيك مي‌داند كه مردم صداقت و تلاشش را درك خواهند كرد اما بايد بداند كه زمستان در راه است و بايد براي عبوربدون تلفات، خود و دولتش را تجهيز كند/سرمقاله روزنامه ابتكار 92/7/15