امروز: جمعه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ارتباط با ما

برای ارتباط با ما از طریق gmail زیر در ارتباط باشید

tadbireshargh@gmail.com

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی : علی بزرگ بشر

سردبیر : مهدی روحی

مسئول فنی : محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

هیئت تحریریه : مهدی رجایی ، مهدی کارگر ، رحمان کاظمی ، محسن بیناپور ، علی شفاهی ، علیرضا درخشانی ، یعقوب نژاد ، سعید اکبرنیا

خبرنگار: سیما محمودی

عکاس خبری : سیداحمد کیایی -علیرضا پرندوش